enda

Freelance projektleder med erfaring med Oracle E-Business Suite (OEBS)

Remote og senere København (når corona-situationen tillader det) Februar 2021 20 timer ugentligt i et år og to måneder
Om stillingen

Til at yde rådgivning og være projektleder på forandringsspor i kundens Finance Cloud-program.

Baggrund

Vores kundes Finance Cloud-program har som formål at planlægge og gennemføre en vellykket implementering af et Oracle Cloud ERP-system og Oracle budgetterings- og planlægningsmodul, EPM. Systemet erstatter nuværende on premise -økonomisystem og rulles ud i januar 2022.

Forandringssporet i Finance Cloud fokuserer på, hvordan et hensigtsmæssigt samspil opnås med institutter og afdelinger med henblik på, at opgraderingen til Finance Cloud sker med ibrugtagning af (nye) standardiserede arbejdsgange. Finance Cloud repræsenterer et paradigmeskifte i udviklingsmetode i retning af Cloud adoption som en kombination af forretningsfokus og ’solution led’-design, hvor systemets standardprocesser forudsættes adopteret af kunden. Dette er i modsætning til hidtidig praksis med langt større grad af tilpasninger. Dermed hænger forandringsopgaven langt tættere sammen med opsætning/konfiguration af Cloud-løsningen og starter tidligt i forløbet, da adoption af standard er helt essentielt og erfaringsmæssigt en krævende opgave.

Formål

Forandringssporets formål er at understøtte en vellykket implementering af Finance Cloud gennem et samspil med institutter, centre og afdelinger således, at ændring fra nuværende økonomisystem til Finance Cloud adopteres af organisationen.

Det betyder, at forandringssporet skal understøtte programmet med følgende:

  • Yde information og rådgivning til forandringsledelse på programniveau
  • Involvere og motivere til et tidligt ledelsesfokus for en tilpasning af opgaveløsning og processer lokalt i institutter og afdelinger i forhold til de muligheder og standardprocesser, den nye IT-løsning rummer og forudsætter anvendt
  • Sikre opbakning og ejerskab for implementering af det nye system hos mellemledere og superbrugere på institutter, centre og afdelinger
  • Sikre information, dialog og involvering mellem det enkelte institut/afdeling/center og programmet
  • Understøtte forandringsledelse i afdelingen for økonomi og regnskab
  • Understøtte ambassadører, HR-partnere og lokal ledelse i forandringsaktiviteter for medarbejdere

Opgavebeskrivelse

Forandringsmetoden skal tage sit udgangspunkt i ADKAR-modellen som fælles referenceramme. Der søges en ekstern rådgiver og projektleder, som er fortrolig med denne metode og har solid erfaring med agil IT-implementering fra tilsvarende arbejdspladser.

Der er behov for rådgivning og projektledelse i følgende tre faser af forandringsopgaven:

  1. Forberedelse: Vurdere målgrupper og interessenter, vurdere forventede reaktioner på forandring, sponsor- og interessentarbejde, ønskede gevinster for programmet, risikovurdering på forandringsopgaven og strategi for implementering
  2. Eksekvering: Planlægge og gennemføre forandringsaktiviteter med udgangspunkt i ADKAR-modellen
  3. Forankring: Reagere på feedback fra organisationen, opsamle læring og ny viden fra programmet, følge op på gevinster og overdrage til drift

Opgavens organisatoriske rammer

Du kommer til at fungere som rådgiver og projektleder for forandringssporet og refererer til programlederen. Som en naturlig del af opgaven forventes deltagelse i ugentlige koordineringsmøder med projektlederne i de tre øvrige projektspor samt deltagelse i programstyregruppemøder halvanden time cirka hver sjette uge.

Din opgave er at rådgive og projektlede. Udrulning af aktiviteter (på institutter, centre og afdelinger) sker i tæt samarbejde med programleder, relevante  medarbejdere og ledere. Det er centralt for opgaven, at kunden sættes i stand til selv at videreføre forandringsopgaven, når Finance Cloud går i luften i januar 2022, og projektet i løbet af foråret 2022 overgår til drift.

Afgrænsning af forandringssporet

Information, involvering af og sikring af opbakning fra væsentlige interessenter, herunder programmets styregruppe, direktionen, direktørkredsen, økonomiforum, forum for vicedirektører og administrationschefer, administrative ledere og information på intranettet og i økonomi og regnskab varetages af programleder.

Projektleder for forandringssporet vil være tovholder for forandringsprojektgruppen, som vil bistå med informationer og rådgivning til ovenstående opgaver.

Uddannelsestilbud og gennemførelse deraf varetages af processporet.

Opgavens varighed
Gennemsnitligt 20 timer per uge i et år og to måneder (58 uger) fra februar 2021 til april 2022.

Tidsplan

Forberedelse fra februar til april 2021 (12 uger), hvor du har ansvaret, men gennem et tæt samarbejde og status en gang ugentligt.

Eksekvering fra april 2021 til januar 2022 (34 uger)

Forankring fra februar 2022 til april 2022 (12 uge)

Arbejdssted

Så længe corona-restriktioner forhindrer fysisk fremmøde, arbejder du remote og via Zoom og Teams. Herefter vil arbejdsstedet som hovedregel være hos kunden i København.

Du anvender eget IT-udstyr.

Kontakt
Heidi Kelman Christensen
T: +45 5352 8899
E: heidi@dba-consult.dk

Opload også gerne dit CV i vores database:

https://exact.dba-consult.dk/contractor/sign_up?lang=en

 

 

 

Ansøg

Ønsker du at søge stillingen, eller har du spørgsmål kan du kontakte Heidi Kelman Christensen og høre nærmere. Hvis du ansøger pr. mail, så husk at vedhæfte dit CV.

+45 5352 8899
heidi@dba-consult.dk